Stratēģiskās prioritātes

Neatlaidība ir panākumu ķīla

Ar sabiedrības iekļaušanas un brīvprātības aktivitātēm biedrība ir kļuvusi atpazīstama ne tikai Ķekavas novadā, kādēļ 2019. gadā un 2020. gadā pieuga to organizāciju un aktīvo iedzīvotāju skaits, kam ir tuvi biedrības centieni un kas vēlētos pievienoties organizācijai.

2019. gadā biedrībai pievienojās aktīvo iedzīvotāju kopa no ciemata “Kažoki”, kas vēlas virzīt viedā ciema koncepciju, bet 2020. gadā – zvejnieki un akvakultūristi, kas ar inženiera hidrotehnologa atbalstu vēlas veicināt Ķekavas novadā izpratni par akvakultūras lomu ekosistēmā un panākt pašvaldības atbalstu saviem centieniem jauniešu un sabiedrības izglītošanā par Daugavas ekosistēmas atdevi, senajām un modernajām zvejas tradīcijām. Biedrība ātri izauga par organizāciju, kas ir spējīga apkopot visdažādāko ūdensmalās dzīvojošo un strādājošo mērķa grupu intereses.

2020.gadā biedrība kļuva par biedrības “Partnerība “Daugavkrasts” padomes locekli un aktīvi sadarbojas Ķekavas novada NVO platformas izveidē. Vēl jo vairāk, biedrības ieguldījums arī turpmāk tiek sagaidīts arī aktīvo iedzīvotāju kopienu – daugaviešu kontaktu tīkla uzturēšanā un pilnveidošanā.

2021.gadā biedrības komanda uzvarēja Ķekavas novada hakatonā ar novada ūdensmalu attīstības koncepciju un ieguldīja 2000 EUR balvu, lai izstrādātu upes krastu attīstības redzējumu Baldonē sadarbībā ar LLU ainavu dizaina studentiem.

No 2016. līdz 2018. gadam tika brīvprātīgi sakoptas divas ūdensmalas: Murdiņos un Ūdensrozēs, Ķekavas novadā, Sausajā Daugavā. Tur tika organizētas divas republikas līmeņa gludūdens airēšanas sacensības 2017.un 2018.gados.

2018. un 2019. gadā biedrība sadarbībā ar Partnerību ZIEDZEME un 6 lauku partnerībām Daugavas baseinā kartēja jaunu ūdenstūrisma ceļu Daugavā, izstrādāja Daugavas ūdenstūrisma ceļa zīmi.

Paralēli ar mērķi rosināt ekonomisko attīstību daugaviešu pašvaldībās, partnerība organizēja astoņus seminārus jeb daugaviešu Satikšanās, kā arī 23 fokusa grupu intervijas visā Daugavas garumā. Šī projekta rezultāti ir pieejami www.daugavabasmalas.lv

Paralēli biedrība ir piesaistījusi LEADER finansējumu četros projektos divu krastu labiekārtošanai Ķekavas novadā un Baldones novadā, lai atvērtu līdz šim nepieejamās ūdensmalas vietējai kopienai un labiekārtojot izglītotu sabiedrību, kā arī iesaistītu kopienas brīvprātīgajā darbā.

2021. gada nogalē biedrība noslēdza protokolu par sadarbību ar Ķekavas novada domi, kura ietvaros biedrībai uzticēts uzsākt pārnovadu sadarbību vairāku lielu ūdensmalu un to kopienu attīstībai.

2023.gadā biedrība kopā ar Horvātijas Lauku atbalsta tīklu pētīs piekrastes zvejnieku kopienu ekonomiskās aktivitātes rosināšanas iespējas izmantojot metodoloģiju, kas aprobēta Daugavas baseina projektā “Daugavabasmalas”.