Jauniešu iniciatīvas

Sports ir ne tikai veselīgas, aktīvas dzīves neatņemama sastāvdaļa, bet arī nozīmīga neformālā metode darbā ar jaunatni. Biedrības eksperti pārzina darba ar jaunatni vajadzības un izaicinājumus, un attīsta ūdenssportu kā jauniešu iekļaušanas metodi. Biedrības jauniešiem ir līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanas procesos.

Biedrība atbalsta un veicina jainiešu līdzdalību visās tās aktivitātēs. Partnerības “Daugavkrasts” padomē biedrība pārstāv jauniešu intereses. Kas ir jauniešu līdzdalība? Te informācija un saite no jaunatneslietas.gov.lv Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

  1. Iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
  2. Darbojoties skolu pašpārvaldēs;
  3. Izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
  4. Piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
  5. Iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
  6. Iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

Biedrība nodrošina iespēju jauniešiem iesaistīties visos tās pasākumos: ieceres radīšanā, projektu veidošanā, biedrības pārvaldē un kopīgajā brīvprātīgajā darbā. Biedrības organizētajos pasākumos allaž organizējam jauniešu brīvprātīgo komandu un iekļaujam brīvprātīgos biedrības aktivitātēs.

2017. un 2018. gadā biedrība organizēja republikas mēroga gludūdens airēšanas sacensības jauniešiem Sausajā Daugavā. Piedalījās septiņas sporta skolas un vairāk nekā 100 jauno airētāju. Biedrība sadarbojas ar airēšanas sporta federācijām, treneriem un atbalsta pārnovadu sadarbību airēšanas sacensību un ūdenssporta notikumu organizēšanā.